REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą

 1. Firma – PRODENT Dominik Pruss, 04-830 Warszawa, ul. Planetowa 37a/2
 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą działa pod nazwą: Klinika Stomatologiczna „PrussDent” i jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL).

Organem prowadzącym RPWDL jest Wojewoda Mazowiecki.

 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą używa nazwy skróconej klinika / gabinet.

Cele i zadania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 1. Celem kliniki jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii u dorosłych i dzieci oraz działania z zakresu profilaktyki stomatologicznej.
 2. Do zadań kliniki należy  realizowanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie profilaktyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetyki, chirurgii stomatologicznej oraz ortodoncji.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Leczenie stomatologiczne u dorosłych i dzieci.
 2. Rentgenodiagnostyka u dorosłych i dzieci.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie kliniki, która znajduje się w Kobyłce, ul. Ks. Marcina Załuskiego 78 lok.3, 05-230 Kobyłka.

Właścicielem kliniki i jednocześnie lekarzem wykonującym świadczenia usług stomatologicznych jest lekarz dentysta Dominik Pruss.

Klinika  zatrudnia 2 pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony (higienistkę stomatologiczną i rejestratorkę medyczną),  ponadto w swojej działalności współpracuje z lekarzami dentystami,  z lekarzem specjalistą chirurgiem stomatologiem i  asystentkami stomatologicznymi. Klinika korzysta także z usług techników protetyków.

Klinika prowadzi swoją działalność w następujących zespołach osobowych: lekarz dentysta i asystentka stomatologiczna.

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne. Zabiegi higienizacyjne (skaling, piaskowanie, fluoryzacja) przeprowadzane są przez dyplomowaną higienistkę stomatologiczną. Świadczenia wykonywane są z należytą starannością na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, przy pomocy dostępnych rozwiązań technicznych.
 2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się od rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty. Możliwa jest także rejestracja telefoniczna pod nr 530 210 000, mailowa na adres prussdent@gmail.com oraz za pośrednictwem profilu PrussDent na facebooku.
 3. Godziny przyjęć kliniki znajdują się na naszej stronie internetowej www.prussdent.pl oraz na drzwiach wejściowych kliniki.
 4. Na pierwszej wizycie pacjent zobowiązany jest wypełnić „Ankietę Medyczną”, zapoznać się z treścią ,,Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii, tzw. danych wrażliwych” i potwierdzić własnoręcznym podpisem oraz złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do udostępnienia dokumentacji medycznej (lub o nieupoważnieniu nikogo).
 5. Po zarejestrowaniu się na wizytę, pacjent dzień przed nią otrzymuje przypomnienie  Pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia w klinice. W przypadkach losowych, gdy nie jest możliwe zgłoszenie się na wyznaczony termin należy odwołać wizytę. Można to zrobić przez osobiste zgłoszenie, telefoniczne, smsem pod nr 530 210 000 lub e-mailem na adres prussdent@gmail.com
 6. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent uzyskuje wszystkie niezbędne wyjaśnienia, dotyczące postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.                                                                                                                           W przypadku leczenia pacjentów małoletnich pierwsza wizyta odbywa się w obecności rodzica/opiekuna prawnego. Następne mogą odbywać się w obecności opiekuna upoważnionego przez rodzica/opiekuna prawnego. W takim przypadku na pierwszej wizycie rodzic/opiekun jest zobligowany do pisemnego upoważnienia innego opiekuna. W upoważnieniu musi znaleźć się imię, nazwisko, seria nr DO oraz adres zameldowania zarówno rodzica/opiekuna prawnego jak i opiekuna upoważnionego.

W przypadku pacjentów w wieku 16-18 lat obowiązuje zgoda zarówno rodzica/opiekuna prawnego jak i pacjenta. W przypadku, gdy przy następnych wizytach nie może być obecny rodzic/opiekun prawny, może zostać podpisane oświadczenie o zgodzie na leczenie w obecności osób trzecich.

 1. Lekarze nie udzielają konsultacji przez telefon. Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla pacjentów z bólem lub innym przypadkiem stomatologicznym.
 2. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu kliniki, które przyjmuje właściciel kliniki.
 3. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą zgłoszoną skargę zostaje udzielona ustna lub pisemna odpowiedź w terminie nie przekraczającym 14 dni.

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne

 1. Świadczenia zdrowotne w klinice są odpłatne. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma możliwość zapoznania się z jego ceną. Cennik usług stomatologicznych znajduje się w rejestracji kliniki i na naszej stronie internetowej www.prussdent.pl
 2. Świadczenia zdrowotne są realizowane na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem.
 3. Uregulowanie należności za usługę ma miejsce po jej zakończeniu.
 4. Zapłata za wykonane świadczenia zdrowotne dokonywana jest gotówką lub kartą płatniczą; potwierdzeniem transakcji jest otrzymany wydruk z kasy fiskalnej (paragon).
 5. Na życzenie pacjenta, za zrealizowanie świadczenia zdrowotnego wystawiana jest faktura.

Żadne ze świadczeń w klinice nie podlega finansowaniu ze środków publicznych.

Udostępnianie i wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (ustawa z dn. 06.11.2008r, art.27)
 2. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 3. Organom władzy publicznej, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.
 4. Podmiotom uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15.04.2011r o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
 5. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.
 6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej klinika nie pobiera opłat.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustala właściciel zakładu podmiotu leczniczego.
 2. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go w rejestracji kliniki oraz na stronie internetowej: prussdent.pl
 3. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich pracujących w klinice.
 4. Każda zmiana Regulaminu organizacyjnego dokonywana jest pisemnie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021r.